Vårmöte 30 mars kl. 19.00

Härmed kallas Nacka Golfklubbs medlemmar till ordinarie Vårmöte torsdagen den 30 mars 2023, kl. 19.00 i klubbhusets restaurang.

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
 6. Antagande av nya stadgar.
 7. A. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022.
  B. Styrelsens årsredovisning (balans- och resultaträkning) för verksamhetsåret 2022.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och räkenskapsåret 2022.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt övriga dispositioner i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Val av: A. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
  B. Tre ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  C. Val av revisorer och revisorssuppleant.
  D. Val av valberedning.
  11. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
 12. Övriga frågor.
 13. Mötets avslutning.

Årsredovsiningen och övriga handlingar finns tillgängliga på klubbens kansli och hemsida fr.o.m. den 23 mars 2023.

Föredragningslista finns även här.