Spelrättsbestämmelser

Spelrättsbestämmelser för innehavare av spelrättsbevis

Spelrättsbevis i Nacka GK (nedan kallad klubben) är personligt och kan förvärvas av fysisk person som önskar och beviljas aktivt seniormedlemskap i klubben.

Innehavare som vill överlåta spelrättsbevis är skyldig att hembjuda spelrättsbeviset till klubben, som har förköpsrätt. Hembud ska ske på därför avsedd blankett – ”Överlåtelse av spelrättsbevis med hembudsskyldighet”. Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende spelrättsavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har betalats.

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade spelrättsavgifter. Undantaget är om innehavaren senast den 30 november året innan:

–      Anmäler att han/hon önskar passivt medlemskap för kommande år och

–      Upplåter spelrättsbeviset till klubben för vidare uthyrning.

Vid underlåtelse att senast 30 november meddela ovanstående och om debiterad avgift inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att:

–      driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller

–      skriftligen häva spelrättsbevisets giltighet. Därvid är klubben skyldig att betala lösen, efter avräkning av innehavarens skuld på spelrättsavgift eller annat till golfklubben, för spelrättsbevisets värde på hävningsdagen. Om enighet inte kan uppnås om lösenbeloppet skall det fastställas i skiljedomstol. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt.

Innehavare av spelrättsbevis får, utöver vad som ovan nämnts för helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – själv upplåta spelrättsbeviset till fysisk person med verkan att den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade avgifter för hyra av spelrättsbevis till klubben. Innehavare av spelrättsbevis måste under hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala avgift för passivt medlemskap till klubben. Den till vilken upplåtelse sker

–          skall kunna uppvisa en av upplåtaren undertecknad handling – ”Upplåtelse av spelrättsbevis” – som visar att spelrättsbeviset upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser.

–          får inte vidareupplåta sin rätt.

Spelrättsbevis får, utan att först hembjudas till klubben, övergå genom arv eller testamente. Spelrättsbevis får också övergå till släkting i rätt upp- eller nedstigande led, make, makes avkomling, syskon eller syskons avkomling eller till sådan sambo som bor samman med innehavaren under äktenskapsliknande förhållanden och dennes avkomling, utan att först hembjudas till klubben. Överlåtelse ska anmälas på blankett ”Överlåtelse av spelrättsbevis till närstående”.

Spelrättsbevis får återlämnas till klubben utan krav på ersättning. Återlämning senast 30 november respektive år medför befrielse av årsavgift för nästkommande år.

Antalet spelrättsbevis som får utges är maximerat till 1050 stycken.

Handlingar för upplåtelse och överlåtelse av spelrättsbevis finns på klubbens kansli.