Nacka Golfklubbs värdegrund, vision och föreningspolicy

Nacka Golfklubbs värdegrund
  • Glädje & Gemenskap
  • Engagemang
  • Respekt
  • Kvalité


Vad innebär värdeorden för oss:

  • Glädje & Gemenskap innebär att vi ska verka för att alla känner sig delaktiga och välkomna i klubben.
  • Engagemang innebär att bry sig om och bidra till god stämning. Alla ska få ett bra och engagerat bemötande i strävan mot delaktiga och engagerade medlemmar.
  • Respekt innebär att ta hänsyn och visa omtanke om alla
  • Kvalité innebär att ständigt arbeta med förbättringar för att uppnå en högre standar inom alla verksamhetsområden
Nacka Golfklubbs vision 

Med golf och natur i samklang

Vi vill att Nacka Golfklubb ska bli omtalad som en klubb med god atmosfär. Vår välskötta bana ska utvecklas ständigt.

Vi strävar efter att vara en klubb där alla, både gäster och medlemmar, känner sig välkomna.

Nacka Golfklubbs föreningspolicy

Denna föreningspolicy skall ses som ett klargörande och ett aktivt ställningstagande
från NACKA GK:s sida. Ett stort ansvar har ledare, tränare och vuxna som förebilder
för våra ungdomar. Alla måste förstå den effekt som deras uppträdande har på våra
medlemmar. I alla sammanhang där medlem kan sammankopplas med NACKA GK
skall denna policy följas.

Alkohol och Droger

Alkohol
Inga alkoholhaltiga drycker eller andra droger får förekomma bland vare sig ledare
eller aktiva i samband med golfverksamhet för barn och ungdomar.
Vid transport av spelare och/eller ledare till aktiviteter utanför Nacka GK är kravet
100% nykterhet.
Detta är inte enbart en policy fråga utan det påverkar även säkerheten, dessutom
kan alkohol i samband med fysik ansträngning vara direkt hälsovådligt.
Alkohol får under inga som helst omständigheter konsumeras av minderåriga.
Tobaksprodukter
Bruk av tobaksprodukter i samband med träning och tävling är ej tillåtet för våra
ungdomar. Det råder formellt rökförbud i de lokaler vi bedriver vår verksamhet.

Narkotika och doping

Totalförbud!

Ansvar och åtgärder gällande ovanstående punkter

När det gäller tobak och alkohol läggs stort ansvar på styrelse, ansvariga ledare och
föräldrar. Eventuella problem och åtgärder tas upp med tränare, klubbchef och/eller
styrelsen. Kontakt tas med berörd och målsman. Vid innehav eller bruk av doping
eller narkotika kommer polisanmälan att ske.

Motverka mobbing och kränkning

Inom Nacka GK ska verksamheten bedrivas med största respekt för varje individ. Vi
motverkar aktivt mobbning, utfrysning, kränkningar.

Ansvar och åtgärder gällande ovanstående

När det gäller mobbing och kränkning läggs stort ansvar på styrelse, ansvariga
ledare och föräldrar. Vid problem ska kontakt tas i första hand med tränaren. Om det
inte fungerar ska man vända sig till klubbchefen och/eller styrelsen. Aktuella
telefonnummer och/eller mailadresser finns på hemsidan. Gäller det minderåriga tar
Nacka GK kontakt med berörd och målsman. Sexuella trakasserier kommer
polisanmälas.

Jämlikhet

Nacka GK bedriver golfverksamhet för alla åldrar, från knattar till seniorer och
personer med funktionsnedsättning. Vi ska verka för att alla känner sig välkomna
och delaktiga i klubben. Alla ska få ett bra bemötande i strävan mot engagerade
medlemmar.
I all tränings- och tävlingsverksamhet strävar vi mot jämlikhet.
NACKA GK är via SGF anslutna till RF och stödjer lojalt RF:s mål avseende idrott och
jämställdhet.
Styrelsen skall ha en jämn könsfördelning i styrelse.

Skadeförebyggande arbete trygghet och säkerhet

Golfträning bedrivs så att skador undviks. Det finns alltid vuxna tillhands i samband
med ungdomsträning. Tränare utbildas löpande i ungdomars fysiska utveckling och
förutsättningar samt träningsteknik så att skador undviks. Personalen är kunnig på
hjärt- och lungräddning och genomgår vartannat år repetitionskurser.
Bristande respekt mot ovanstående policy kan ytterst innebära uteslutning ur NACKA
GK. Det är upp till alla NACKA GK:s medlemmar att använda sitt omdöme och ta sitt
ansvar i dessa frågor.